Podmínky rezervace a pronájmu vozidla

Podmínky pro závazné objednávky (rezervace)

1. Závazná objednávka se vztahuje pouze na kategorii (třídu) vozidla, nikoliv na konkrétní typ a vybavení, pokud není písemně s pronajímatelem dohodnuto jinak.
2. Nelze-li dodat nájemci požadované vozidlo, vyhrazuje si pronajímatel právo dodat nájemci vozidlo srovnatelné kategorie za dohodnutou cenu.
3. Platnost objednávky vyprší 2 hodiny po dohodnuté době převzetí. Po uplynutí této doby se objednávka považuje za zrušenou. Termín vyzvednutí vozidla (objednávky) lze změnit ještě před jejím vypršením a to telefonicky, faxem nebo emailem, pokud bude rezervované vozidlo v daném termínu k dispozici.
4. Autopůjčovna PELANT si vyhrazuje právo odstoupit od potvrzené objednávky,a to i bez udání důvodu.
5. Zrušení objednávky lze provést nejméně 24 hodin před dohodnutou dobou převzetí vozidla. V případě, že si objednavatel v daném termínu a za uvedených podmínek vozidlo nepronajme, vyhrazuje si pronajímatel právo účtovat ze zadané objednávky 1 den pronájmu rezervované kategorie vozidla.(náhrada ztráty na nájemném, storno poplatky).

Podmínky pronájmu (převzetí) vozidla

1. Půjčovní sazby a doba pronájmu : Sazby, tedy nájemné jsou účtovány po 24 hodinách od převzetí vozidla. Typ a hodnota sazby se mění podle délky pronájmu. Minimální účtovaná doba pronájmu je 24 hodin. Je li při vrácení vozidla tato doba překročena o více než 59 minut, účtuje se celý následující den. Dobu pronájmu lze prodloužit, pokud si o to nájemce písemně, telefonicky nebo osobně požádá před uplynutím doby pronájmu. Nedojde-li k prodloužení nájemní smlouvy výše uvedeným způsobem, je nájemce v takovém případě povinen platit nájemné v základní sazbě. V případě havárie pronajatého vozidla se neúčtuje nájemné po dobu opravy.
2. Požadované doklady : K zapůjčení vozidla požadujeme od nájemce dva platné doklady tedy občanský průkaz popř. pas, řidičský průkaz a embosovanou kreditní kartou typu VISA, ECMC, AMEX, Diners, JCB.
3. Omezení v jízdě: Omezení se mohou týkat výjezdu do zemí bývalé Jugoslávie, Albánie, Bulharska, Rumunska, Ukrajiny a Polska. Omezení na věkový limit 21 let se týká pouze skupin E, EC a J.
4. Výjezd za hranice : Při výjezdu do zahraničí je nájemce povinen uhradit poplatek za 10% z denní sazby pronájmu vozidla pro rozšíření pojištění do ostatních zemí EU. V případě zakoupení extra pojištění je pojištění do zahraničí zahrnuto.
5. Pojištění : V ceně pronájmu vozidla je zahrnuto standardní pojištění se spoluúčastí platné po ČR, které zahrnuje pojištění odpovědnosti za škodu (povinné ručení) a havarijní pojištění včetně pojištění proti krádeži. V případě zájmu Vám naše společnost poskytne nadstandardní Extra pojištění, které nájemce zprošťuje případné spoluúčasti při poškození nebo krádeži vozidla a navíc zahrnuje pojištění do zahraničí včetně plné asistence. Upozornění : v případě jakékoliv nehody, poškození, odcizení vozidla či jeho součástí je nájemce povinen neprodleně přivolat policii a vyplnit nehodový protokol, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Bez přítomnosti policie ztrácí nájemce nárok na uplatnění pojištění a přebírá plnou zodpovědnost za poškození či odcizení vozidla. Pojištění se nevztahuje na poškození pneu, disků kol, poklic a příslušenství vozidla. Dále nezahrnuje škody vzniklé nedodržením návodu k obsluze a škody vzniklé pokračováním v jízdě při poruše či havárii vozidla. Pojištění nezahrnuje srážky pojišťovny při porušení pojistných podmínek nájemcem.

Podmínky pronájmu Fábia 4FOUR

1. Vozidlo je určeno pouze pro přepravu maximálně čtyř osob včetně řidiče a jejich zavazadel.
2. Denní tarif tohoto typu pronájmu zahrnuje 100 volných kilometrů na den. V případě překročení tohoto stanoveného limitu je účtován poplatek 3,50,-Kč za každý najetý kilometr navíc.
3. V rámci tohoto typu pronájmu nelze s vozidlem vycestovat do zahraničí. Pojištění zahrnuté v ceně pronájmu se tak vztahuje pouze na případné škody vzniklé na území ČR. V případě porušení této podmínky, ztrácí nájemce nárok na uplatnění pojištění uvedeného v nájemní smlouvě. Dále bude bráno jako hrubé porušení nájemní smlouvy a budou uplatněny sankce z ní vyplívající.
4. Na tento pronájem nelze uplatňovat žádné námi nabízené zvýhodnění nebo slevy.

Podmínky pronájmu a placených služeb pro vozy EASY RENT

1. Denní tarif tohoto typu pronájmu zahrnuje 200 volných kilometrů na den. V případě překročení tohoto stanoveného limitu je účtován poplatek 3,50,-Kč za každý najetý kilometr navíc.
2. Cena tohoto pronájmu nezahrnuje konečné venkovní a vnitřní mytí vozidla.
3. Na tento pronájem nelze uplatňovat žádné námi nabízené zvýhodnění nebo slevy.
4. Asistenční služba: zahrnuje výjezd asistenčního vozidla v rámci celé ČR. Pro EU platí pokud je zakoupeno pojištění do zahraničí. Nevztahuje se na škody způsobené nedodržením návodu k obsluze, výměny pneumatik, žárovek a pojistek. Výjezd našeho asistenčního vozidla lze využít až ve chvíli, kdy nelze využít mezinárodní asistence výrobce vozidel, které nabízíme. V případě neoprávněného vyjetí asistenčního vozidla nebo pokud není tato služba zakoupena, budou náklady na její využití plně hrazeny nájemcem.
5. Náhradní vozidlo: je přistaveno na místo poškození nebo poruchy v případě zakoupení této služby. V opačném případě jsou náklady na jeho využití zpoplatněny.
6. Mytí vozidla: vozidlo musí být vráceno kompletně čisté tj. ve stejném stavu jako při zapůjčení. Auto je považované za čisté, je li umytý povrch karoserie, prahy, vyluxovaný interiér, zavazadlový prostor, čisté koberce, popelník a palubní deska. V jiném případě bude účtován poplatek 350,-Kč.

Příplatkové služby

1. Pojištění do zahraničí : umožňuje výjezd vozidla mimo hranice ČR. Toto pojištění zahrnuje spoluúčast při poškození nebo krádeži ve výši 10.000,-Kč. Zahrnuje asistenční služby pouze pro případ klientem nezaviněné technické poruchy nebo nezaviněné dopravní nehody. V případě neoprávněného výjezdu za hranice ČR bude nájemci doúčtován standardní poplatek za tuto službu plus sankční poplatek 10.000,- Kč.
2. Extra pojištění : zbavuje spoluúčasti při dopravní nehodě, poškození nebo krádeži. Umožňuje výjezd do zahraničí a zajišťuje plnou podporu asistence jak v ČR tak EU. V případě typu pronájmu 4FOUR je toto pojištění omezeno pouze pro využití na území ČR.
3. Další řidič : po zakoupení této služby může vozidlo řídit další řidič, který musí předložit platné doklady pro řízení motorových vozidel v ČR a musí být uveden v nájemní smlouvě. Veškeré náklady na poškození, poplatky nebo náklady vzniklé nedodržením podmínek nájemní smlouvy zůstávají k tíži nájemce. Jestliže bude vozidlo řízeno jinou osobou než je uvedena v nájemní smlouvě, ztrácí nájemce veškeré výhody zakoupených služeb a uplatnění pojistného plnění v případě poškození či krádeže. Navíc bude tato služba doúčtována včetně sankčního poplatku 10.000,- Kč.
4. Přistavení a vyzvednutí vozidla : po dohodě s pronajímatelem lze objednané (rezervované) vozidlo přistavit na předem dohodnuté místo za stanovený poplatek. V takovém případě nájemce souhlasí s poskytnutím informací o jeho kreditní kartě potřebných k provedení předautorizace (zablokování depositní částky na účtu nájemce) ještě před přistavením vozidla. V případě, že nájemce zruší objednávku nebo změní její původní termín již po přistavení vozidla, je povinen uhradit příslušný poplatek za přistavení. Nájemce (objednavatel) souhlasí s uhrazením tohoto poplatku s kreditní karty Nájemce (objednavatele) Po dohodě s pronajímatelem je možné vozidlo vyzvednou na předem dohodnutém místě za stanovený poplatek. V případě, že nájemce změní termín vyzvednutí vozidla po příjezdu pracovníka Autopůjčovny PELANT, je povinen uhradit příslušný poplatek za tuto službu a to v hotovosti na místě nebo při ukončení nájemní smlouvy na kterékoliv z poboček pronajímatele.
5. Pohonné hmoty : vozidlo je pronajímáno vždy s plnou nádrží paliva a nájemci se doporučuje jej opět s plnou nádrží vrátit. V opačném případě budou chybějící PHM nájemci doúčtovány podle ceníku Autopůjčovny PELANT včetně servisního poplatku za dotankování. V případě dotankování nesprávného typu paliva je nájemce povinen uhradit náklady na vyprázdnění nádrže, případný odtah nebo opravu tímto způsobeného poškození a naplnění nádrže příslušným typem PHM.
6. Odtah vozidla : v případě, že tato služba není zahrnuta v ceně pronájmu je její využití zpoplatněno dle platného ceníku Autopůjčovny PELANT.
7. Mimo provozní hodiny : za vypůjčení nebo vrácení vozidla mimo provozní hodiny se účtuje poplatek 175 Kč za každou započatou hodinu. V případě pronájmu vozidla na letištní pobočce musí být při rezervaci uvedeno vždy číslo letu.

Příslušenství

1. zajišťujeme pronájem příslušenství jako dětská autosedačka, podsedák, navigační systém GPS, střešní nosič, držák kol a lyží, sněhové řetězy a střešní box. Ceny za příslušenství jsou účtovány minimálně na 24 hodin dle platného ceníku Autopůjčovny PELANT.
2. Pronajímané příslušenství je majetkem Autopůjčovny PELANT a v případě jeho ztráty, nevrácení nebo poškození souhlasí nájemce s úhradou vzniklé škody v plné výši.

Odpovědnost nájemce za škody

1. V případě jakékoliv pojistné události (poškození vozidla, dopravní nehody, krádež vozidla nebo jeho součástí) je nájemce povinen tuto skutečnost ihned ohlásit pronajímateli a přivolat Policii. Poté je povinen vyplnit „Nehodový Protokol“ který je součástí nájemní smlouvy. Při nesplnění těchto povinností přebírá nájemce plnou odpovědnost za způsobené škody a ztrácí nárok na uplatnění zakoupeného pojištění uvedeného v nájemní smlouvě.
2. Při nedodržení pojistných podmínek a podmínek nájemní smlouvy Autopůjčovny PELANT je nájemce povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody která vznikla na vozidle, jeho součástech a ostatních poškozených předmětech během pronájmu. Pronajímatel může rovněž požadovat náhradu ztráty na nájemném ve výši odpovídajícímu výpůjčnímu poplatku a to až do dne, kdy mu bude příslušné vozidlo opět plně k dispozici.
3. V případě náhrady škody pojišťovnou je nájemce povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky, spoluúčast, nebo případné srážky pojišťovacího ústavu.
4. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli veškeré závady, které se na vozidle projeví během užívání a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost nájemce nesplní, odpovídá pronajímateli za škodu tím způsobenou.
5. V případě ztráty dokumentů od vozidla bude nájemci účtován polatek 1250,-Kč. V případě ztráty klíčů od vozidla bude nájemci účtována výroba nových klíčů a kompletní výměna zámků pronajatého vozidla. V případě odcizení vozidla včetně dokladů nebo klíče budou nájemci navíc doúčtovány případné smluvní pokuty ze strany pojišťovny.
6. Nájemce souhlasí s tím, že nájemné nebo případné doúčtování náhrady škody je pronajímatel oprávněn provést z kreditní karty nájemce, nebo složené zálohy.

Ochrana osobních údajů

Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání.